نقاشی رنگ روغن منظره زیبای صبح

در این ویدیو یک نقاشی رنگ روغن زیبا را خواهید که به چه صورت کشیده میشود ، در این ویدیو رنگ ها در سمت راست تصویر قابل مشاهده هستند و شما میتوانید مشخصا ببینید که نقاش از چه ترکیب رنگی استفاده میکند .تصاویر زیر بخشهای مختلف این ویدیوی آمزشی را نشان میدهد :