نقاشی از پنجره و گل با آبرنگ

تمرین اینبار ، نقاشی از یک نما که در آن یک پنجره و گل قرار دارد خواهد بود ، این نقاشی با استفاده از آبرنگ انجام میشود .تصویر بخشهای مختلف این ویدیو را در زیر میتوانید مشاهده کنید :