سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و صخره

این ویدیو با هدف یادگیری پایه سایه زدن برای دانلود قرار گرفته است ، شما در این آموزش سنگ و صخره را طراحی میکنید و با طراحی آنها سایه زدن را همزمان تمرین خواهید کرد .تصاویر بخشهای مختلف ویدیو آموزش سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره :

سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره سایه زدن با مداد در طراحی سنگ و سخره