رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن

در این ویدیو یک طرح از پیش طراحی شده با رنگ روغن رنگ آمیزی میشود ، این ویدیو برای کسانیکه در حال حاظر به سطحی نرسیدند که بتوانند ذهنی یا از روی یک مدل در پیش روی خودشان نقاشی با رنگ روغن بکشند مناسب خواهد بود ، فرد اطمینان دارد که خطا نخواهد کرد و پس از پایان کار نقاشی دارای اشکالات کمتری خواهد بود ، شما تنها درون خطهایی که مشخص شده اند و طرح اصلی را شکل میدهند رنگ آمیزی خواهید کرد .طرح و تصاویر از مراحل مختلف این آموزش را در زیر میتوانید مشاهده فرمایید و در صورت علاقه ویدیو را دانلود نمایید :

رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن رنگ آمیزی پرنده با رنگ روغن