آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی و ماژیک

در ویدیوی آموزش نقاشی پرنده زیبا با مداد رنگی و ماژیک نکته قابل اهمیت توجه به ترکیب رنگها و در کنار هم قرار گرفتن آنهاست که زیبایی خاصی به نقاشی ما خواهد داد البته باید شکرگزار خداوند باشیم که همچین پرنده زیبایی را اینچنین رنگارنگ آفریده و ما تنها سعی میکنیم آنرا ترسیم کنیم و لذت اینکار را هم ببریم.
تصاویر بخشهای مختلف این ویدیوی آموزشی در زیر آمده است :


آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی آموزش نقاشی پرنده زیبا با مدادرنگی