آموزش طراحی سنجاب با مداد و راپید

ویدیوی آموزش طراحی سنجاب با مداد را مشاهده میکنید ، البته از مداد در ابتدای کار استفاده می شود و در ادامه از راپید استفاده می شود .روند کار سخت نخواهد بود و طراحی به آرامی توسط مدرس انجام می شود .
تصاویر زیر مراحل مختلف کار را نشان میدهد ، ویدیو را دانلود کنید و یک تمرین خوب را انجام دهید :

آموزش طراحی سنجاب با مداد آموزش طراحی سنجاب با مداد آموزش طراحی سنجاب با مداد آموزش طراحی سنجاب با مداد آموزش طراحی سنجاب با مداد