آموزش رنگ آمیزی برگ با آبرنگ

برگهای درخت از شروع حیات خود تا زمانیکه از شاخه ها جدا میشوند و بر روی زمین می افتند رنگهای مختلفی به خود میگیرند ، در این ویدیو آموزش رنگ آمیزی برگ با آبرنگ ، برگهایی را رنگ میکنید که آینه فصل پاییز هستند .تصاویر بخشهای مختلف این ویدیو آموزشی را در زیر میبینید :

آموزش رنگ آمیزی برگ با آبرنگ آموزش رنگ آمیزی برگ با آبرنگ آموزش رنگ آمیزی برگ با آبرنگ